VOER HIER UW SLOGAN IN

MEERWAARDE

De meerwaarde van de inzet van Ouders en Jeugdzorg in deze trajecten blijkt al jaren: in zo’n 80% van alle aanvragen worden conflicten opgelost of kan er op met een nieuwe hulpverlener alsnog een positieve herstart gemaakt worden. De meerwaarde van de inzet van Ouders en Jeugdzorg in deze trajecten blijkt al jaren: in zo’n 80% van alle aanvragen worden conflicten opgelost of kan er op met een nieuwe hulpverlener alsnog een positieve herstart gemaakt worden. Herstel van de samenwerking wordt bereikt door de inzet van een
ervaringsdeskundige (vrijwillige) ondersteuner (intern opgeleid, o.a. getraind in coaching en hulpvraagverheldering) welke een ruime tijdsinvestering kan brengen (met een minimale caseload van max. 3 gezinnen per ondersteuner) naast fysieke ondersteuning in gesprekken, voorbereiding en nabespreken van deze gesprekken (alsmede verslaglegging) behoren tot de inzet: dossieranalyse, bemiddeling tussen partijen, coaching van de ouder bij gesprekken met hulpverleners, advisering, ondersteunen met reacties geven, vertalen vakjargon, inzet Houvast).

 

ERVARINGSDESKUNDIG

Het werkbare onderdeel van onze inzet is de ervaringsdeskundige ouder. Vooral voor ouders die zich in de steek gelaten voelen door de hulpverlening en/of sociaal netwerk hebben behoefte aan iemand die langs hen staat en begrip toont. Er is veel aandacht voor de voorgeschiedenis en het proces wat de situatie van die ouder veroorzaakt heeft. Juist het kunnen aansluiten bij het gevoel van de ouder en de empathische wijze van het probleem verkennen, maar ook de sterke kanten van een ouder onderzoeken, maakt dat een ouder die het vertrouwen in de hulpverlening is verloren (deze hulpverlening heeft immers ervoor gezorgd dat het gezin nu geen kinderen meer thuis heeft wonen) zich weer durft open te stellen.

Het werkbare onderdeel van onze inzet is de ervaringsdeskundige ouder. Vooral voor ouders die zich in de steek gelaten voelen door de hulpverlening en/of sociaal netwerk hebben behoefte aan iemand die langs hen staat en begrip toont. Er is veel aandacht voor de voorgeschiedenis en het proces wat de situatie van die ouder veroorzaakt heeft. Juist het kunnen aansluiten bij het gevoel van de ouder en de empathische wijze van het probleem verkennen, maar ook de sterke kanten van een ouder onderzoeken, maakt dat een ouder die het vertrouwen in de hulpverlening is verloren (deze hulpverlening heeft immers ervoor gezorgd dat het gezin nu geen kinderen meer thuis heeft wonen) zich weer durft open te stellen. Intern opgeleid in het voeren van gesprekken, waarin deëscalatie en het harmoniemodel centraal staan, geeft de ervaringsdeskundige naast sturing van een gesprek tussen ouder en hulpverlening ook bijvoorbeeld (zowel vooraf als na het gesprek) uitleg over houding, het beeld wat de ouder neerzet bij anderen maar ook welke acties van de ouder welke gevolgen voor de kinderen kunnen hebben (zowel sociaal emotioneel op het gebied van het kind als juridisch op het gebied van beschermingstraject zoals minder omgang, langere uithuisplaatsingen). Cruciaal in zulke gesprekken is dat de ervaringsdeskundige begrip toont voor wat een ouder op dat moment voelt of denkt, en waar mogelijk aansluit bij het verhaal en uit eigen ervaringen verbetersuggesties put.

 

Onder de uitstromende gezinnen wordt een tevredenheidsmonitor afgenomen, 4 op de 5 gezinnen weet met ondersteuning de samenwerking te herstellen. Voor alle uitstromende gezinnen geldt dat zij een beroep op nazorg van Ouders en Jeugdzorg kunnen doen, een kleine groep maakt hier gebruik van. Onder nazorg valt informatie, advisering, terugval preventie.

 

ONAFHANKELIJK

Ouders en Jeugdzorg werkt onafhankelijk van de bestaande (jeugd)hulpverlening en hebben geen financiële banden met instellingen. We ontvangen geen grote subsidies van organisaties en geen bijdrage van de cliënten. Hierdoor kunnen we onbevangen elke cliënt en hulpverlenende instantie tegemoet treden. We kunnen spreken met onze cliënten zonder de ballast van loyaliteit aan de cliënt zelf een instelling.Ouders en Jeugdzorg werkt onafhankelijk van de bestaande (jeugd)hulpverlening en hebben geen financiële banden met instellingen.

We ontvangen geen grote subsidies van organisaties en geen bijdrage van de cliënten. Hierdoor kunnen we onbevangen elke cliënt en hulpverlenende instantie tegemoet treden. We kunnen spreken met onze cliënten zonder de ballast van loyaliteit aan de cliënt zelf een instelling. Onafhankelijkheid is van cliëntperspectief geen professionele houding maar betekent zonder invloed van iemand anders en daarmee losstaand van het bestaande aanbod. Ouders en Jeugdzorg heeft niet alleen deze positie maar ook door inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers in plaats van beroepskrachten ook de geloofwaardigheid bij haar doelgroep.