VOER HIER UW SLOGAN IN

WELKOM BIJ Ouders en Jeugdzorg


Niet de strijd, maar het kind staat centraal

Stichting Ouders en Jeugdzorg is de bezemwagen van de jeugdzorg. Al sinds 1998 zetten ervaringsdeskundige vrijwilligers zich in om conflicten die zijn ontstaan tussen ouders en jeugdbeschermers op te lossen. Tot de doelgroep behoren ouders die te maken hebben met gerechtelijk opgelegde beschermingsmaatregelen: voogdijmaatregelen, uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen.

Het conflictueuze gedrag ontstaat in de doelgroep uit onmacht, wantrouwen of beperking maar nooit uit onwil. Het vertoonde gedrag binnen zo’n conflict wordt in sommige gevallen door de jeugdbescherming geïnterpreteerd als strijd met instanties en wordt hiermee onderbouwing voor een verlenging of verzwaring van de maatregel in plaats van opgepakt als signaal dat de hulpverlening door de ouder als negatief ervaren wordt. Hulpverlening die niet door alle betrokkenen als zinvol en positief wordt ervaren heeft minder tot geen kans van slagen. Dergelijke conflicten leiden tot beperkingen in het contact tussen kinderen en hun ouders als maatregel voor onrust in een gesprek tussen hulpverlening en ouders. Hiermee worden kinderen de dupe van conflicten tussen volwassenen.

Het zijn de conflicten met de jeugdhulpverlening die maken dat er een algeheel gebrek aan vertrouwen in de hulpverlening is, zulke ouders verbergen hun problemen en zijn zorgmijdend hoewel wel hulpbehoevend. Soms heeft een ouder andere hulpverlening reeds de deur gewezen, soms begrijpt de ouder de aangeboden hulp niet goed (bijv. verstandelijke beperking of psychiatrisch probleem), of heeft de ouder zelf een verleden in de jeugdhulpverlening (18-23jr jonge gezinnen met kinderen) waardoor zij hulpverlening niet zien als hulp maar als de vijand. Van deze gezinnen ziet Ouders en Jeugdzorg er zo’n 200 tot 250 per jaar in de gehele provincie Noord Brabant. Van de 200 tot 250 kan gemiddeld 80% positief geholpen worden vanwege de grote tijdsinvestering, het aansluiten bij de echte hulpvraag van het gezin door de ervaringsdeskundig en omdat bij ons niet de strijd maar het kind centraal staat.
 
Ouders en Jeugdzorg heeft de afgelopen 20 jaar veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de ondersteuning op samenwerking met alle partijen, waardoor we gezien worden als constructieve gesprekspartner van jeugdzorgwerkers alsook door de wijkteams en de aanbieders van o.a. jeugdzorg, pleegzorg.

logo2

 

DOELGROEP

Doelgroep & Aard van hulpvragen:

We onderscheiden in de doelgroep:

 • Ouders die niet tot samenwerking komen met de jeugdhulpverlening gedwongen kader jeugdzorg (GI’s)
 • Ouders die niet tot samenwerking komen met voorliggend kader jeugdhulpverlening (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming of generalisten/wijkteam)

Veel voorkomende hulpvragen zijn:

 • Geen vertrouwen in de hulpverlening
 • Geen (goede) samenwerking met de jeugdzorg(werker)
 • Geen (goede) samenwerking met het wijkteam/generalistenteam
 • Niet eens met uithuisplaatsing / omgangsregeling / ingezette hulpverlening
  (meningsverschil over hulp, niet over maatregel)
 • Te maken met een (te) lange wachtlijst
 • Geen overzicht meer op de situatie
 • Dossier berust niet op waarheid (zoals visies/meningen i.p.v. feiten, verkeerd 
  overgenomen conclusies)
 • Ondersteuning gewenst bij gesprekken (ondersteuning vooraf, tijdens en na gesprekken met hulpverlening)
 • Ondersteuning bij herziening of aanpassing in het hulpverleningstraject.

Er zijn ook ouders die contact zoeken met Ouders en Jeugdzorg zonder dat ze in conflict zijn geraakt. Dit betreft vaak zelfredzame ouders welke vooroordelen (vaak gebaseerd op negatieve beeldvorming op internet) hebben ten opzichte van de hulpverlening. met informatie en advies in een kortdurend traject zijn deze ouders voldoende geholpen waardoor ze zelf het hulpverleningstraject kunnen vervolgen.

 

 

 
PRAKTIJK


Ouders en Jeugdzorg is in maart 1998 opgericht. Een aantal mensen kwam bij elkaar die elk op hun eigen manier te maken hadden gekregen met de problematiek van de jeugdzorg. Gedachten werden uitgewisseld, verdriet gedeeld, ervaringen besproken. Er gebeurde ook nog iets bijzonders. Een aantal van deze mensen vond dat het tijd werd om de krachten te bundelen. Gekeken werd hoe het anders zou kunnen, zodat anderen niet meer met dezelfde ervaringen te maken zouden krijgen.

Ouders en Jeugdzorg was geboren.

 

Inmiddels is Ouders en Jeugdzorg uitgegroeid tot een onafhankelijke, zelfstandige organisatie. Ouders en Jeugdzorg is een spreekbuis voor cliënten in de jeugdzorg waar terdege rekening mee wordt gehouden. Ouders en Jeugdzorg heeft haar waarde bewezen, kent de weg en kent de mensen.